ignalLevelHistogram2v7:RecvSignalLevelHistogram3v7:JitterBufferDelayHistogram1v7:JitterBufferDelayHistogram2v7:JitterBufferDelayHistogram3v7:NetworkJitterHistogram1v7:NetworkJitterHistogram2v7:NetworkJitterHistogram3v2:VideoResolutionDistributionv2:CIFQualityv2:VGAQualityv2:HD720Qualityv5:HD1080Qualityv5:HD1440Qualityv5:HD2160Qualityv5:RecvSourceRequestConfigv5:Configv5:Countv5:CapabilityDowngradev5:SenderDowngradeVideoResolutionVideoBitRateAvgVideoBitRateMaxVideoFrameRateAvgVideoPacketLossRateVideoFrameLossRatev2:VideoLocalFrameLossPercentageAvgv3:RecvCodecTypesv3:RecvResolutionWidthv3:RecvResolutionHeightv3:RecvFrameRateAveragev3:RecvBitRateMaximumv3:RecvBitRateAveragev3:RecvVideoStreamsMaxv3:RecvVideoStreamsMinv3:RecvVideoStreamsModev3:VideoPostFECPLRv3:DynamicCapabilityPercentv3:ResolutionMinv3:LowBitRateCallPercentv3:LowFrameRateCallPercentv3:LowResolutionCallPercentv3:DurationSecondsv3:IsAggregatedDatav3:UseForCallClassificationv4:ReorderBufferTotalPacketsv4:RecvReorderBufferReorderedPacketsv4:RecvReorderBufferPacketsDroppedDueToBufferExhaustionv4:RecvReorderBufferMaxSuccessfullyOrderedExtentv4:RecvReorderBufferMaxSuccessfullyOrderedLateTimev4:RecvReorderBufferPacketsDroppedDueToTimeoutv5:DynamicCapabilityLowPercentHwv5:RecvBaseLayerQpAvgv5:RecvBaseLayerDeltaQpRmsv5:RecvFpsHarmonicAveragev5:RecvNumResSwitchesv5:RecvAvgFreezeDurationv5:RecvRmsFreezeDurationv5:RecvLtrRecoveryCountv5:RecvIdrRecoveryCountv5:RecvVideoFeatureFlagsv5:RecvRenderTimeDiscrepancyPercentv5:RecvAdaptivePlayoutBufferQueueLengthv5:RecvMinimumBandwidthPerViewv5:RecvCapabilityNumViewsAveragev5:RecvMaxNumHWDecodersv5:RecvAVSyncDistanceAvgv5:RecvAVSyncDistanceCurv5:RecvAVSyncDistanceStdDevv5:RecvAVSyncDistanceMinv5:RecvAVSyncDistanceMaxv5:RecvBandwidthNumViewsAveragev7:TimeRecvFirstFrameSinceStartRecvv7:TimeRecvFirstFrameSinceSubscriptionv7:RecvConcealedFrameCountv7:RecvSuccessfullyConcealedFrameCountv7:RecvNumDecoderFailuresv7:RecvNumRendererFailuresv7:RecvQueueInputPacketCountv7:RecvQueueInputPacketFecRatiov7:RecvQueueInputPacketDummyRatiov7:RecvQueueOutputPacketCountv7:RecvQueueMaxLengthMeanv7:RecvQueueCurrentLengthMeanv7:RecvQueueRtxRequestCountv7:RecvQueueRtxReceiveCountv7:RecvQueueRtxRecoverCountv7:RecvQueueRtxDiscardCountv7:RecvFreezeDurationPercentv7:RecvSyncFrmRqstCountv7:RecvValidRtxPacketsv7:RecvHardwareFallbackApplicationSharingdummyDataPayloadv3:AdditionalPayloadNetworkMOSOverallAvgOverallMinDegradationAvgDegradationMaxDegradationJitterAvgDegradationPacketLossAvgRecvListenMOSRecvListenMOSMinRecvListenMOSAlgQualityEstimatesInboundStreamIdEndSystemOneWayv3:BandwidthEstMinv3:BandwidthEstMaxv3:BandwidthEstStdDevv3:BandwidthEstAvgev5:RMInitialBandwidthv5:BandwidthEstimationAlgorithmv7:SentRtxPacketsv7:ReceivedRtxRequestsv3:LossCongestionPercentv3:DelayCongestionPercentv3:ContentionDetectedPercentv4:WifiSendRatev4:WifiReceiveRatev4:WifiRetryCountv4:WifiTransmittedFrameCountv4:WifiMaxSendSpeedv4:WifiMaxReceiveSpeedMicGlitchRatev2:AudioTimestampDriftRateMicv2:AudioTimestampErrorMicMsv2:VsEntryCausesv2:EchoEventCausesv2:EchoPercentMicInv2:EchoPercentSendv3:SendSignalLevelCh1v3:SendSignalLevelCh2v3:S